اقبال واستقبال بی نظیر از غرفه سوریه در جشنواره بین المللی گل ها در بغداد

بغداد_سانا

فعالیت های جشنواره بین المللی گل ها در بغداد با مشارکت گسترده سوریه با یک غرفه برجسته که تحت نظارت فدراسیون صادر کنندگان سوریه سازماندهی شده،ادامه دارد.

رئیس فدراسیون صادرکنندگان سوری محمد السواح در بیانیه به سانا به بهبود اقتصاد ملی وحمایت دولت دائمی از صنعت ملیباعث تشویق برای ایجاد کانال ها وابزارها برای صادر کردن محصولات سوریه با انواع مختلف به خارج از کشور، اشاره کرد. همچنین توضیح داد که نمایشگاه ها یک ابزار مهم برای ترویج محصولات وصادر کردن آن می باشد.

3220

رئیس فدراسیون صادرکنندگان سوریه توضیح داد که مشارکت سوریه در جشنواره بین المللی گل ها در بغداد ثابت می کند که تولید کننده وصادر کننده سوریه علیرغم جنگ جهانی علیه سوریه وشرایط سختی امروز هنوز تولید وصادر کردن ادامه می دهند.

همچنین تاکید کرد که محصولات سوریه واز بین آنها گل ها به همه کشورهای جهان به علت تلاش مشترک دو بخش دولتی وخصوصی، خواهد رسید.

ح/ب