کشف بناهای باستانی چند طبقه در سایت مجدل الشور در سویدا

هیات ملی کاوش آثار باستانی در سویداء ساختمان های چند طبقه را در سایت تاریخی مجدل الشور را کشف کرد.