خبرنگار سانا: در چارچوب توافقنامه حل و فصل طراحی شده توسط دولت، آزادی 25 نفر از بازداشت شدگان در استان درعا که فریب خورده بودند و دستانشان به خون سوری ها آغشته نشده بود