بیش از میلیون تخم مرغ از سوریه به عراق طی یک هفته صادر شد

دمشق_سانا

مهندس عبد الرحمن قرنفله مشاور فنی اتحاد اتاق های کشاورزی سوریه اعلام کرد که طی هفته جاری یک میلیون وهشتاد هزار تخم مرغ به بازار عراق صادر کردند، همچنین طی دو روز آینده کامیون ها حامل میلیون وچهارصد وچهل هزار تخم مرغ از تولیدات بخش خصوصی به سمت بازارهای عراق حرکت خواهند کرد.

مهندس قرنفله در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد که علمیات صادر کردن تخم مرغ هیچ تاثیر روی وفور تخم مرغ در بازار محلی ویا روی قیمت آن نخواهد داشت، همچنین عملیات صادر کردن مازاد از تخم مرغ هدف قرار می دهد.

ح/ب