نمایشگاه اکسپو دبی 2020 ضمن برگزاری جشنواره “روزهای ملی کشورهای شرکت کننده در آن” روز ملی سوریه را جشن می گیرد