بررسی راهکارهای تقویت تلاش ها برای حل بحران سوریه در دیدار الصفدی با پدرسن

 امان – سانا

ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن در دیدار با با گیر پدرسن فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه راهکارهای حل بحران سوریه را بررسی کرد.

بر اساس بیانیه امروز وزارت خارجه اردن، راه های تقویت تلاش ها برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه و رسیدگی به پیامدهای آن در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.