سوریه بر قدرت خود برای پاسخگویی و مهار گرايش تجاوزكارانه رژیم اشغالگر اسرائیلی تاکید می کند

دمشق – سانا

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران تاکید کرد که این تجاوز وحشیانه تلاشی ناامید کننده از سوی رژیم اشغالگر اسرائیلی برای حمایت از ابزارها و مزدوران خود از گروه های تروریستی شکست خورده پس از اتمام مصالحه ها در استان درعا و بازگشت امنیت به آن و اعمال حاکمیت دولت صورت گرفت.

یک منبع ادامه داد: نیروهای اشغالگر صهیونیستی در چارچوب تجاوزات مکرر خود به حاکمیت سرزمین های جمهوری عربی سوریه بامداد امروز تهاجم جدید در منطقه جنوبی را انجام دادند.

این منبع ادامه داد: جمهوری عربی سوریه ضمن محکوم کردن تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی که اوضاع پرتنش منطقه را تشدید می کند، بر حق و قدرت خود برای پاسخگویی و مهار گرايش تجاوزكارانه رژیم اشغالگر اسرائیلی تاکید می کند.