خبرنگار سانا: آغاز روند حل و فصل اوضاع افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در شهرک ناحته و روستاهای ملیحه غربی و ملیحه شرقی در حومه شمال شرق درعا بر اساس توافق طراحی شده توسط دولت