مراسم تشییع پیکر شهید آزاد شده مدحت الصالح

مراسم تشییع پیکر شهید آزاد شده مدحت الصالح