فعالیت 400 تیم سیار برای اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در حومه دمشق

فعالیت 400 تیم سیار برای اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال در حومه دمشق