17 سرباز در ترکیه به علت مشارکت شان در ضبط کامیون های حامل سلاح برای تروریست ها در سوریه دستگیر شدند.

استانبول- سانا

روزنامه حرییت ترکیه تاکید کرد که دادگاه استانبول به دستگیر 17 سرباز از 32 نظامی به علت مشارکت شان در توقیف کامیون های متعلق به سازمان اطلاعات ترکیه که اسلحه به گروه های تروریستی افراطی در سوریمه سال گذشته منتقل می کرد، تصمیم گرفت.

روزنامه اشاره کرد که بازداشت سربازان به اتهام عضویت در سازمان”وحدت صلح ” تروریستی وتلاش برای براندازی دولت ترکیه وجلوگیری کارمند از انجام ماموریت خود می باشد، پس از سه روز از بازجویی با آنها ، همچنین 15 سرباز آزادسازی شدند، وده نفر از آنهاممنوعیت از سفر به خارج ترکیه وتحت نظارت قرار گرفته اند.

شایان به ذکر است که دادستان سابق ترکیه عزیر تاکجی که از وظایف خود به دلیل توقیف کامیون های متعلق به سازمان اطلاعاتی ترکیه معاف شده بود، سه شنبه گذشته تاکید کرد که ایشان از زمان کشف وتوقیف کامیون های حامل اسلحه به تروریست ها در سوریه ، پیامهای تهدید به مرگ دریافت می کند.

ح/ب