وزیر امور عمومی لبنان: همکاری سوریه و لبنان یک اولویت است

بيروت – سانا

علی حميه وزیر امور عمومی لبنان تاکید کرد که ارتباط و همکاری بین سوریه و لبنان یک اولویت برای خدمت به منافع دو کشور و و دو ملت است.

وزیر امور عمومی لبنان در سخنرانی خود گفت: لبنان عمدتا بر کشاورزی، تولید صنعتی و انتقال محصولات به خارج تکیه دارد و سوریه دروازه اصلی ترانزیت برای لبنان است و به همین دلیل هماهنگی و ارتباط با سوریه برای تأمین منافع کشاورزان لبنانی و تولیدکنندگان و منافع دو کشور برادر ضروری است.

وی تاکید کرد که سوریه هرگز در ارائه کمک ها به لبنان و ملت آن دریغ نکرده است.