وزیر صنعت جویای اوضاع پروژه های کوچک در حلب شد

وزیر صنعت جویای اوضاع پروژه های کوچک در حلب شد