امروز در تاریخ.. 4 اکتبر 1957: پرتاب نخستین ماهواره فضایی جهان توسط اتحاد شوروی

دمشق – سانا

1830 – اعلام استقلال بلژیک از هلند.

1853 –  آغاز جنگ کریمه بین امپراتوری عثمانی و امپراتوری روسیه.

1957- اتحاد شوروی نخستین ماهواره فضایی جهان را پرتاب کرد.

1958- اعلام قانون اساسی جمهوری پنجم در فرانسه.

1966 – استقلال لسوتو از انگلستان.

1969 – جمهوری خلق چین از انجام دو آزمایش هسته ای خبر داد.

عید ها و مناسبت ها:

روز جهانی حیوانات.

روز استقلال در لسوتو.

آغاز هفته جهانی فضایی.