رسانه های الجزایر: وزارت امور خارجه الجزایر درپی تصمیم یکجانبه دولت فرانسه برای کاهش تعداد ویزاها اعطا شده به الجزایری ها سفیر فرانسه را احضار کرد

رسانه های الجزایر: وزارت امور خارجه الجزایر درپی تصمیم یکجانبه دولت فرانسه برای کاهش تعداد ویزاها اعطا شده به الجزایری ها سفیر فرانسه را احضار کرد