طرح های مشارکتی ىر تحسين اوضاع خدماتی وتجاری منطقه رحیبه را کمک می کند

شاهد أيضاً

حضور سوریه در مسابقه برنامه نویسی دانشجویان عرب و آفریقا

قاهره-سانا با مشارکت سوریه، مرحله نهایی مسابقه برنامه نویسی دانشجویان عرب و آفریقا AC برای …