ادامه مذاکرات شخصیت های معارض سوریه در مسکو

مسکو-سانا

در چارچوب نشست مسکو، شخصیت های معارض سوریه مذاکرات خود را در مسکو ادامه دادند تا فردا با هیئت رسمی جمهوری عربی سوریه دیدار کنند.

این نشست با نظارت «ویتالی نائومکین» رئیس پژوهشگاه شرق‌شناسی روسیه و پشت درهای بسته صورت می‌گیرد تا از این طریق فضای آزاد و بدون فشار بر افراد شرکت کننده در این نشست فراهم شود.

م.خ