ادامه تلاش‌ها کارگران و تکنسین های شرکت آب در  حسکه  برای بازسازی  ایستگاه آب علوک

حسكه-سانا

پس از راه اندازی مجدد ایستگاه آب علوک در هفته گذشته پس از وقفه ای بیش از سه ماه براثراقدامات اشغالگر ترکیه   ، موسسه عمومی آب آشامیدنی در حسکه همچنان به بازسازی ایستگاه آب العلوک برای افزایش تعداد چاه های آب و بهبود واقعیت پمپاژ آب به شرکت کنندگان  ادامه می دهد.