تظاهرات علیه اردوغان ومخالفان از پرداخت بهای سنگین به علت سیاست اردوغان، در تقسیم جامعه هشدار دادند

آنکارا_ سانا

تظاهرات واعتراض های ملی ونهادها در ترکیه بر علیه اقدامات وسیاست های که رژیم اردوغان از آن پیروی می کند، تمام زمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی افزایش می یابد.

در این میان هزاران از وکلای ترکیه در استان های بورصا وازمیر دیشب دو تظاهرات تحت عنوان ” ترکیه دنبال عدالت” وهمکاری بین اتحادیه وکلای ترکیه واتحادیه قاضیان ودادستانان کل سازمندهی کردند.

کلچدار اوغلو: دولت حزب عدالت وتوسعه دنبال ایجاد تفرقه افکنی بین طبقات جامعه است

کلچدار اوغلو: دولت حزب عدالت وتوسعه دنبال ایجاد فرقت افکنی بین طبقات جامعه است

کمال کلچدار اوغلو رئیس حزب ملی جمهوری ترکیه تاکید کرد که حزب عدالت وتوسعه در یک مخمصه بزرگ در سیاست های خارجی وداخلی ودر زمینه اقتصاد وارد شده است. وملت ترکیه از بازی های رژیم حزب عدالت وتوسعه وتحریک به هدف تقسیم جامعه به عنوان راه حل تنها از مخمصه ایش، هشدار داد.

ت/م- ح/ب