گسترش دایره شرکت کنندگان در دومین نشست مشورتی سوری- سوری در مسکو

مسکو_ سانا

شخصیت ها از معارضه سوری شرکت کننده در نشست مشورتی دوم سوری – سوری که در مسکو برگزار می شود، ظهر امروز جلسات خود در کاخ میزبانی متعلق به وزارت امور خارجه آغاز کردند.

هیئت جمهوری عربی سوریه به ریاست دکتر بشار جعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد به مسکو رسیده بود ، برای شرکت در نشست پس از به پایان یافتن جلسات شخصیت های معارضه می باشد.

امروز وفردا شخصیت های معارضه جلسات منعقد می کنند، سپس دیدار بین هیئت جمهوری عربی سوریه وشخصیت های معارضه چهار شنبه آینده، منعقد خواهد شد وجلسه پایانی صبح پنج شنبه برگزار خواهد شد.

وبر اساس منابع آگاه، طی دیدار ضرورت متحد کردن تلاش های تمام سوری ها برای مبارزه با تروریسم وتشویق آشتی های ملی وایجاد شرایط ملایم برای اجرای گفتگو دور از دخالت های خارجی مورد بحث وگفتگو خواهندکرد.

ت/م-ح/ب