بازگشت تدریجی فعالیتهای تجاری و صنعت دستی در منطقه “زبدین “