کشاورزان به چیدن سیب در شهرک شین در حومه غربی استان حمص ادامه می دهند