با مشارکت صدها شرکت ملی … افتتاح بازارهای خانوادگی در استان های مختلف کشور