ورود توربین گازی اول به محل پروژه نیروگاه تولید برق راستین در لاذقیه

ورود توربین گازی اول به محل پروژه نیروگاه تولید برق راستین در لاذقیه