گشایش بازار خانواده در تعدادی از استان ها ” تصاویر”

دمشق

السويداء

الحسكة

حلب

طرطوس

حمص

قنيطره