برآورد تولید بیش از 75 هزار تن انگور در حمص

برآورد تولید بیش از 57 هزار تن انگور در حمص