با ورود دسته دوم تجهیزات مورد نیاز..ادامه عملیات بازسازی در نیروگاه حرارتی حلب