بیمارستان الباسل در دمشق .. ارائه خدمات جامع درمانی قلب و پذیرش 70 بیمار اورژانسی روزانه

بیمارستان الباسل در دمشق .. ارائه خدمات جامع درمانی قلب و پذیرش 70 بیمار اورژانسی روزانه