(از دمشق بوی گل یاس) … جشن هنری در پارک تشرین به مناسبت ادای سوگند قانون اساسی

(از دمشق بوی گل یاس) … جشن هنری در پارک تشرین به مناسبت ادای سوگند قانون اساسی