سوریه و روسیه: اولویت کار به بازگشت آوارگان سوریه به مناطق آزاد شده از تروریسم

دمشق-سانا

دو هیئت هماهنگی سوریه و روسیه برای بازگشت آوارگان سوریه تاکید کردند: بازگشت آوارگان سوریه به مناطق آزادشده از تروریسم یک اولویت ملی برای دولت سوریه محسوب می گردد دولتی که تمام تلاش های خود را برای بازسازی زیربنایی اصلی در کشور وایجاد فرصتهای شغلی به کار بسته است.

در بیاینه صادر شده از دو هئیت آمده است: سوریه و روسیه بر لزوم بازسازی وپاکسازی کانون های تروریسم وما بقی آن همزمان با تلاش دولت سوریه برای تامین مایحتاج آوارگان سوریه که مایل به بازگشت هستند؛ تاکید کردند.

ودر چارچوب اجرای قطعنامه های متخذه در سال 2020 در راستای کنفرانس بین المللی مربوط به بازگشت آوارگان وبازسازی سوریه ومساله توسعه روابط دوجانبه سوریه و روسیه؛ اکنون وزارت ها ونهادهای رسمی سوریه و روسیه تلاش می کنند در تمام حوزه ها روابط خود را توسعه دهند.

در این بیاینه نیز آمده است: مقامات رسمی سوریه و روسیه 15 توافق نامه وتفاهم نامه درباره گرایش های اصلی همکاری سوریه وروسیه امضا کرده اند وبه زودی ده ها توافق نامه دیگر در حوزه همکاری حقوقی وامنیت شبکه ها واتحاد گمرگی وهمکاری اقتصادی تجاری وآموزشی به امضا خواهند رسید که چشم اندازی جدید برای تحکیم مشارکت در سطح دولت وسطح دو هیئت رسمی دو کشور را ایجاد خواهند کرد.

شاهد أيضاً

آغاز به کار نمایشگاه خلاقیت و اختراع الباسل

دمشق – سانا بیستمین دوره نمایشگاه خلاقیت و اختراعات الباسل که توسط وزارت تجارت داخلی …