عــاجــل المقداد: سوریه تأکید می کند که هرگونه حضور خارجی در خاک خود بدون موافقت آن غیرقانونی است و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت است که بر تعهد قوی به حاکمیت، استقلال و وحدت سوریه تأکید می کند

شروع عملیات ساخت دو برج مسکونی در لاذقیه

شاهد أيضاً

المقداد: سوریه تأکید می کند که هرگونه حضور خارجی در خاک خود بدون موافقت آن غیرقانونی است و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت است که بر تعهد قوی به حاکمیت، استقلال و وحدت سوریه تأکید می کند

المقداد: سوریه تأکید می کند که هرگونه حضور خارجی در خاک خود بدون موافقت آن …