آغاز فعالیت های همایش اصلاحات اداری 

دمشق – سانا

امروز  فعالیت های اولین همایش اصلاحات اداری با شعار “مدیریت کارایی .. به هدف موسسات پویایی ” آغاز شد و هدف از آن  بحث و بررسی در مورد مشکلات ساختاری  و منابع انسانی مشترک بین همه وزارتخانه ها و رسیدگی به آن مشکلات و همچنیین ارایه نتایج پروژه اصلاحات اداری به وزارتخانه ها به منظورتصویب ساختار های قانونی آن  است 

شرکت کنندگان انتظار دارند که به یک چشم انداز مشترک ملی دست یابند که همه وزارتخانه ها  بتوانند   ایجاد موسسات و نهادهایی  فعال و پویایی ایجاد کنند و  به هدف مد نظر برسد 

شایان به ذکر است که تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت .