به منظور حمایت از کشاورزی تابستانی در لاذقیه .. ایجاد سدها و دریاچه های ذخیره آب در رودخانه ها