يک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: تجدید اقدامات یک جانبه اجباری و غیرانسانی اتحادیه اروپا علیه سوریه، ماهیت این اتحادیه و دروغ بودن ارزش هایی که به آن دم می زند را فاش می کند

يک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: تجدید اقدامات یک جانبه اجباری و غیرانسانی اتحادیه اروپا علیه سوریه، ماهیت این اتحادیه و دروغ بودن ارزش هایی که به آن دم می زند را فاش می کند