امروز در تاریخ…17مه 1805-محمد علی باشا به عنوان والی مصر شد

دمشق- سانا

1995 / ژاک شیراک با جانشینی فرانسوا میتران ، رئیس فرانسه شد.

1940 / نیروهای آلمان نازی در آغاز جنگ جهانی دوم وارد شهر بروکسل بلژیک شدند.

1805/  محمد علی باشا  والی مصر شد.

1897/ اود هاسیل ،شیمیدان نروژی ، متولد شد.

1950 / گانیز درنوسیچ ، رئیس جمهور اسلوونی، متولد شد.

1510/  ساندرو بوتیچلی ، نقاش ایتالیایی ، از دنیا رفت.

1987/ گونار میردلف، اقتصاددان سوئدی ، از دنیا رفت.