عــاجــل یک منبع رسمی در وزارت خارجه: جمهوری عربی سوریه حملات تحریک و ریاکاری که توسط دولت انگلیس و نهاد اتحادیه اروپا درباره وضعیت استان درعا که در چارچوب سیاست خود علیه سوریه و حمایت از تروریسم قرار می گیرد محکوم می کند

تاکید کمیته عالی قضایی انتخابات بر ضرورت اعمال اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات بی طرف و شفاف

دمشق-سانا

کمیته عالی قضایی انتخابات بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به منظور برگزاری انتخابات شفاف و بی طرف طبق قانون اساسی و مععیار های و احکام قانون عمومی انتخابات تاکید کرد.

کمیته عالی امروز با کمیته های فرعی مستقر در استانها جلسه داشت و خواهان آن شد که تدابیر لازم را برای تضمین روند سیر  انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری سالم آن طبق فقره د ماده 8 قانون عمومی انتخابات شماره 5 سال 2014 اتخاذ نمایند.

سامر زمریق رییس کمیته عالی قضایی انتخابات به خبرگزاری سانا اظهار داشت: کمیته های فرعی مراکز انتخابات را مشخص کرده و از طریق هماهنگی با کمیته عالی انتخابات، الزامات عملیات انتخابات را تامین کرد.