40 دستگاه آمبولانس مجهز به وزارت بهداشت واگذار شد

در راستای حمایت از بخش بهداشت و درمان کشور که به سبب حملات تروریستی خسارتها و ضررهای سنگینی متحمل شده، 40 دستگاه آمبولانس مجهز از سوی سازمان بهداشتی جهان به وزارت بهداشت واگذار شده است.