تاکید علمایی دین بر ضرورت مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری