حمص.. خیابان الدبلان بعد از افطار دیشب به روایت تصویر

حمص.. خیابان الدبلان بعد از افطار دیشب به روایت تصویر