کشف و ضبط مقادیری سلاح و مهمات در مخفیگاه های گروه های تروریستی در حومه درعا و بادیه اللجاه