واشنگتن ارائه پشتیبانی بیشتر به تروریست ها “معارضان میانه رو” را بررسی می کند

واشنگتن-سانا

ژنرال “مارتین دیمبسی” رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر حمایت از تروریست ها “میانه رو” در سوریه و ارائه پشتیبانی بیشتر به آنها تأکید کرد.

دیمبسی در سخنرانی در کنگره خواستار حمایت از این تروریست ها “معارضان میانه رو” شد.

م.خ