رسانه‌ها از وقوع آتش‌ سوزی بزرگ در نزدیکی فرودگاه «بن گوریون» در فلسطین اشغالی و تخلیه واحد شهرک نشینی زیتان واقع در اطراف این فرودگاه خبر دادند

رسانه‌ها از وقوع آتش‌ سوزی بزرگ در نزدیکی فرودگاه «بن گوریون» در فلسطین اشغالی و تخلیه واحد شهرک نشینی زیتان واقع در اطراف این فرودگاه خبر دادند