فرقه‌های مسیحی در سوریه که از تقویم شرقی را پیروی می‌کنند، با برگزاری نماز در کلیساها عید پاک را جشن گرفتند

استان ها – سانا

فرقه‌های مسیحی در سوریه که از تقویم شرقی را پیروی می‌کنند، با برگزاری نماز در کلیساها عید پاک را جشن گرفتند.