برنامه عمل مشترک با”آکسفام” برای اجرای پروژه ها وتوسیع آفق های کار

دمشق_سانا

وزیر منابع آب دکتر کمال الشیخه با مدیر منطقه ای سازمان آکسفام اندرو بیکر ونماینده مقیم سازمان در سوریه دیمتری مدلف امکان ایجاد یکر طرح عمل مشترک برای اطمینان از اجرای پروژه های به توافق رسیده بین دو طرف در یک جدول زمانی معین ، بررسی کرد. همچنین امکان برگزاری جلسات مستمر ودوره ای برای غلبه بر موانع واطمینان از تکمیل سریع کار.

وزیر”الشیخه” طی جلسه امروز که در مقر وزارت برگزار شده، توضیح داد که کار امروز وآینده با مکانیسیم جدید اجرا خواهد شد، به طور که بهترین نتایج دریافت شود طبق دستورات کمیته عالی امداد رسانی می باشد. همچنین بر آمادکی کامل وزارت برای همکاری با آکسفام برای اجرای برنامه با توجه به اولویت های مورد نیاز به طور که اجرای سریع پروژه های آب وفاضلاب در مناطق مختلف تضمین کند.

حسین حبیب