رئیس مجلس خلق: مجلس از دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شد که أمل محمد بشير قدور درخواست کاندیداتوری برای پست رئیس جمهوری را ارائه داده است و بدین ترتیب شمار نامزدهای ریاست جمهوری به 36 نفر رسیده است

رئیس مجلس خلق: مجلس از دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شد که أمل محمد بشير قدور درخواست کاندیداتوری برای پست رئیس جمهوری را ارائه داده است و بدین ترتیب شمار نامزدهای ریاست جمهوری به 36 نفر رسیده است