رئیس مجلس خلق: مجلس از دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شد که فاطمه عكله البركو درخواست کاندیداتوری برای پست رئیس جمهوری را ارائه داده است و بدین ترتیب شمار نامزدهای ریاست جمهوری به 35 نفر رسیده است