کمیته اجرایی روم کاتولیک: جامعه بین المللی می بایست با تروریسم مبارزه کند

بیروت_ سانا

کمیته اجرایی روم کاتولیک برضرورت اقدام جامعه بین المللی با همه ی امکانات موجود برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد، وهرچه سریعتر آوارگان را به شهرها وروستاهای خود باز گرداند، همچنین بر ضرورت مقابله با چالش ها وحوادت اخیر در منطقه به ویژه در سوریه وعراق، تاکید کرد.

کمیته اجرایی روم کاتولیک در مقر اساقفه در لبنان با ریاست اسقف گریگوریوس سوم لحام اسقف انطاکیه وهمه مشرق نشست خود برگزار کرده، واز اکتفای جامعه بین المللی با تماشای رویدادهای جاری بدون هیچ دخالت ، انتقاد کرد. همچنین به آینده ی خطرناک که منطقه وگروه های ریشه دار آن در طول تاریخ تهدید می کند، اشاره کرد.

حسین حبیب