کشف و ضبط اسلحه و مهمات از بقایای تروریست ها در حومه شرقی حمص