دستور رئیس جمهور اسد برای ایجاد یک نهاد عمومی که ماهیت اداری داشته باشد به نام (بیمارستان دانشگاه البعث) در حمص

دمشق-سانا

رئیس جمهور بشار اسد دستور شماره 10 سال 2021 درباره ایجاد یک نهاد عمومی که ماهیت اداری داشته باشد به نام (بیمارستان دانشگاه البعث) در استان حمص، را داد.