جشن هفتاد و پنجمین سالروز استقلال در پایگاه حمیمیم

جشن هفتاد و پنجمین سالروز استقلال در پایگاه حمیمیم